เราช่วยให้โลกเติบโตตั้งแต่ปี 2547

หม้อแปลงกระแส 20-35kV